Tipus d'assegurances

Hi ha diversos tipus d'assegurances: obligatòries o voluntàries, públiques o privades, etc.

Tipus d'assegurances

Voluntàries o obligatòries, segons l'obligatorietat de la contractació

Són voluntàries les assegurances que qualsevol persona pot contractar lliurement amb qualsevol entitat asseguradora.

Són obligatòries les que imposa la llei, com l'assegurança obligatòria d'automòbils. Algunes es poden contractar amb entitats privades, com la d'automòbils, i altres amb entitats oficials com la Seguretat Social.

Privades o públiques, segons el caràcter

Neixen de la iniciativa privada, es fonamenten en un contracte o pòlissa. i es poden classificar en 3 tipus:

  • Prestació de serveis: l'assegurador garanteix la prestació d'un servei, cada vegada que es produeixi la situació que ho faci necessari per a l'assegurat.
  • Assegurances personals: l'assegurador garanteix que si el risc recau sobre la persona, la seva integritat corporal o la seva salut queden cobertes per la seva pòlissa.
  • Assegurances patrimonials: reparen danys i pèrdues soferts en les coses i en el patrimoni, objecte de sinistre. Al seu torn es poden dividir en dos grups:
    • Assegurances sobre les coses, que reparen les pèrdues materials en els objectes i béns patrimonials.
    • Assegurances de responsabilitat civil, que garanteixen a l'assegurat el dany que pugui causar a tercers (altres persones o béns d'altres) pels quals es declari responsable. La responsabilitat civil és l'obligació legal que té una persona de reparar els danys causats a l'altra per la seva culpa o per la d'altres persones de les quals ell sigui el responsable.

Les públiques s'originen per mandat de l'Estat. Per això el seu fonament i contingut està ordenat per llei.

Individuals o col·lectives, segons el nombre d'assegurats en una mateixa assegurança

A les individuals queda cobert un sol individu.

Les col·lectives són les que cobreixen més d'un individu. En aquest cas, ha d'existir un vincle previ entre els membres del col·lectiu, per exemple, ser familiars entre si o pertànyer a una mateixa empresa.

De capital, de renda o de prestació de servei, segons l'obligació que assumeix l'assegurat

Assegurances de capital

En aquest tipus de contractes normalment es garanteix el cobrament per part de l'assegurat d'una quantitat econòmica, de cop, si esdevé el fet previst.

Assegurances de renda

En aquest cas, el que percep l'assegurat no és un capital (quantitat fixa de diners) sinó el pagament d'una renda (quantitat estipulada de diners) determinada durant un període de temps fixat prèviament.

Assegurances de prestació de serveis

L'obligació a càrrec de l'assegurador és prestar un servei, com és el cas de les assegurances d'assistència en viatge o de defensa jurídica.